Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ffederasiwn Y Ddraig

Creu dyfodol disglair

Gwerthoedd a Gweledigaeth / Values and Vision

 

Ein pwrpas:

Ein pwrpas yw rhoi’r cyfle i bawb fod y gorau y gallant fod. Credwn y gallwn gyflawni llawer mwy drwy gydweithio mewn partneriaeth na thrwy weithio ar ein pennau ein hunain.

 

Ein gwerthoedd:

Dathlu Cymreictod

Rhoi teulu a chymuned yn gyntaf

Annog caredigrwydd, parch a chwrteisi

I fynnu rhagoriaeth

Gan roi cyfle cyfartal i bawb

 

Ein Gweledigaeth

Byddwn yn deulu o ysgolion blaengar ac arloesol, yn ymrwymo i ragoriaeth gan sicrhau fod ein gwerthoedd yn sail i bopeth yr ydym yn ei wneud.

Ymfalchiwn yn ein Cymreictod, ein diwylliant a’n dwy ieithrwydd. Drwy sicrhau addysg gyflawn, rhoi blaenoriaeth i ddatblygu perthnasau iach a darparu profiadau cyfoethog byddwn yn rhoi’r cyfle i bob unigolyn fod yn ddysgwr creadigol, annibynnol ac uchelgeisiol sy’n cyd- weithio’n hyderus mewn cymunedau diogel.

 

Creu Dyfodol Disglair

 

 

 

Our purpose:

 

Our purpose is to give everyone the opportunity to be the best they can be. We believe that we can achieve much more by working in partnership than by working alone.

 

Our values:

(D)Celebrating Welshness

(R)Putting family and community first

(A)Encourage kindness, respect and courtesy

(I)To demand excellence

(G)Giving an equal opportunity to all

 

Our Vision

We will create a pioneering and innovative family of schools, committed to excellence and ensuring that our values underpin everything we do.

We take pride in our culture, our bilingualism and all aspects of being Welsh. By ensuring a complete and full education, giving priority to developing healthy relationships and providing rich experiences we will give every individual the opportunity to be a creative, independent and ambitious learner who co-operates confidently in safe communities.

 

Creating a bright future


 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Pen Y Pîl Heol Glan y Môr, Trowbridge, Caerdydd, CF3 1RQ
Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top